Danang-Hoi An - Hue - Bana Hills
4 Days 3 Nights
By Bangkok Airways

ล่องเรือแม่น้ำเฮืองยาง (แม่น้ำหอม)
ชม วัดเทียนมู หรือวัดเทพธิดาราม
ชมย่านเมืองเก่า ฮอยอัน
เยือนภูเขา บานาฮิลล์

ดาวน์โหลดแพ็คเกจ...
วันแรก กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้
09.00 น. เช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส
11.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG947
12.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดานัง เมืองท่าสำคัญของเวียดนามผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้การต้อนรับ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ใจกลางเวียดนาม เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ แม้ว่าจะโดนพิษของสงครามไปบ้าง แต่ก็ยังคงหลงเหลือร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองสมกับเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ไม่ควรพลาดการมาเยือน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมืองเว้)
นำท่านลงเรือมังกรเสมือเรือพระที่นั่งในอดีต ล่องเรือแม่น้ำเฮืองยาง (แม่น้ำหอม) ผ่านสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามยามราตรีแสงสีสองฟากฝั่งพร้อมดนตรีพื้นเมืองขับกล่อม เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม (พักที่เมืองเว้)
วันที่สอง เว้ – ฮอยอัน – ดานัง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ชม วัดเทียนมู หรือวัดเทพธิดาราม สร้างในศตวรรษที่ 14 ชมเจดีย์เก่าแก่สูง 7 ชั้น แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ภายในวัดมีระฆังยักษ์โบราณเก่าแก่หล่อด้วยทองแดง และมีแผ่นจารึกตั้งอยู่บนหลังเต่าขนาดใหญ่ ชมรถเก๋งประวัติศาสตร์ที่เจ้าอาวาสวัดเทียนมูใช้เป็นยานพาหนะเดินทางสู่เมืองไซ่ง่อน เพื่อไปประท้วงประธานาธิบดีโงห์ดินห์เดียม ที่ทำเนียบรัฐบาลสมัยนั้นที่ไม่ใส่ใจในพระพุทธศาสนา จากนั้นชม นครจักรพรรดิ (พระราชวังไดนอย) เป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามของราชวงศ์เหวียน ชมความงดงามของพระราชวังไทฮว่า อันเป็นวังที่สำคัญที่สุดในนครจักรพรรดิ ใช้สำหรับต้อนรับเชื้อพระวงศ์ระดับสูง และนักการทูตจากต่างประเทศภายในนครจักรพรรดิ ภายในนครแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยวัดวาอารามต่าง ๆ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับขุนนางทั้งหลาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมย่านเมืองเก่า ฮอยอัน ได้รับการประกาศจาก องค์การยูเนสโก้ ให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพราะความงดงามและเก่าแก่ของบ้านเมือง รวมทั้งเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ฮอยอันเป็นชุมชนเล็กที่สามารถเดินเที่ยวได้ทั่วภายในวันเดียว เนื่องจากภายในเมืองมีถนนสายหลักเพียงไม่กี่เส้น และทุกเส้นก็เชื่อมต่อกันหมด สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น ศาลเจ้าจั่วฟุกเกี๋ยน ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พ.ศ. 2435 สำหรับนัดพบปะของชุมชนชาวจีนจากฟุกเกี๋ยน ด้วยกัน
จากนั้น ชม บ้านโบราณเลขที่ 101 ของชาวจีนในตระกูล Tan ky ที่สร้างขึ้นเมื่อ 75 ปีที่แล้วและอยู่กันมา 5 ชั่วอายุคน ชม สะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอันที่ได้รับการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งเชื่อมต่อเขตกามโฝและมิงห์เฮีองเข้าไว้ ระหว่างทางท่านจะพบกับสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ ตลอดสองฟากถนน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม (พักที่เมืองดานัง)
วันที่สาม ดานัง – บาน่า ฮิลล์ – ดานัง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ ที่อยู่ในดานังโดยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งภูเขาแห่งนี้มีทั้งรีสอร์ท โรงแรม จุดไฮไลต์ของที่นี่คือ การ นั่งกระเช้า ขึ้นไปข้างบน กระเช้าแห่งบานาฮิลล์ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม รวมทั้งสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) คือ สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลายๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D บ้านผีสิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน อีกทั้งเที่ยวอื่นๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บาน่า ฮิลล์)
บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour โรงไวน์ Debay Wine Cellar และ The Linh Ung Pagoda วัดทางพุทธศาสนาที่มีพระพุทธรูปสีขาวสูงถึง 27 เมตร ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล สมควรแก่เวลา นำท่านลงกระเช้า เพื่อที่เดินทางกลับ ดานัง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมืองดานัง)
หลังอาหารค่ำให้ท่านได้ ถ่ายรูปคู่กับ “สะพานมังกรไฟ” สัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮาน โดยในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ หลังจากพระอาทิตย์ตกดิน นักท่องเที่ยวจะได้เห็นการแสดงลมหายใจแห่งไฟ ตัวมังกรถูกประดับประดาด้วยหลอดไฟ LED กว่าพันหลอด ส่องสว่างสวยงามในยามค่ำคืน เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม (พักที่เมืองดานัง)
วันที่สี่ ดานัง – กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางไป สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Pagoda Son Tra Peninsula)ตั้งอยู่เกาะเซินตร่า เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ ภายในวิหารใหญ่ของวัด เป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง นำท่านเดินชม ตลาดฮาน (Han Market) เป็นตลาดสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของเมืองดานัง อาทิ เมล็ดบัว หมูยอ กาแฟและอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
13.35 น. รออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG948
15.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ จากนั้นนำท่าน

อัตราค่าบริการ

โรงแรม ช่วงเวลาการเดินทาง ราคาต่อท่าน (บาท)
2 ท่าน 3 - 4 ท่าน 5 - 7 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
HUE Romance Hotel or Emm Hue Hotel DANANG Muong Thanh Grand or Pavillion Hotel หรือเทียบเท่า ★★★★ วันนี้ – 31 มีนาคม 61 28,600 25,300 22,300 4,100
HUE Best Western Indochine Hotel DANANG Muong Thanh Luxury Danang Hotel หรือเทียบเท่า ★★★★★ วันนี้ – 31 มีนาคม 61 30,900 27,500 24,500 6,400

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง (เป็นการเสนอราคายังไม่ได้ทำการยืนยันการจองใดๆ) ทางเราสามารถจะยืนยันราคาได้หลังจากที่ได้ทราบวันเดินทางที่แน่นอน, ทำการจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม และได้รับการตอบรับจากทางโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น**

อัตรานี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัด (B) ไป-กลับ กรุงเทพ-ดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส **ต้องเช็คที่นั่งว่าง**
 • ค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินขาออกของประเทศไทยและดานัง
 • ค่าที่พัก (2 ท่าน/ห้อง) ตามรายการ พร้อมอาหารเช้า
 • พาหนะนำเที่ยวตลอดรายการ โดยที่ขนาดของพาหนะนั้น จะเป็นไปตามความเหมาะสม
 • รายการนำเที่ยวตามรายการ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ หากมีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มความสะดวกสบายส่วนบุคคลในระหว่างทาง ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ภายในห้อง ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)
 • สินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ และพนักงานส่งกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าประกันสุขภาพส่วนบุคคล

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. รายการข้างต้นจะต้องเดินทางไป-กลับให้เสร็จสิ้นภายใน 31 มีนาคม 2561 เท่านั้น
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนด ผู้เดินทางอย่างต่ำ 2 ท่าน
 3. รายการและราคาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการเดินทางเท่านั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. รายการข้างต้นต้องทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน และชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมดภายใน 10 วันก่อนเดินทาง
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำ และค่าบัตรโดยสารคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และเวียดนามปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อำนวย และไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการเดินทาง, งดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด*
 8. การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นในทันทีที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษ
 9. การเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางอาจกระทบเวลาของรายการมาตราฐาน ท่านผู้เดินทางจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 10. ทางบริษัทฯได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวให้ทุกท่าน ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 11. การทำความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเวียดนามและไทย ทั้งที่สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ จะทำให้ได้รับอรรถรสของการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา และการเปลี่ยนแปลงรายการ อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และอัตราการปรับราคาค่าเชื้อเพลิงต่าง ๆ
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด