ตามรอยเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน

ตักบาตรข้าวเหนียวที่ยาวที่สุดในโลก
ล่องเรือแม่น้ำโขงยามบ่าย ชมถ้ำติ่ง
กราบสักการะพระบาง พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายที่ตลาดค่ำ
พิเศษ ลิ้มลองครัวซองขึ้นชื่อแห่งหลวงพระบาง “เลอ บัน ตง”
พิเศษต่อที่สอง ชิมกาแฟและเค้กอร่อย ที่ร้าน “โจมาเบเกอรี่”

ดาวน์โหลดแพ็คเกจ...
วันแรกของการเดินทาง Bangkok - Luang Prabang - บ้านซ่างไห - ถ้ำติ่ง - ตลาดค่ำ
07.00 น. เช็คอินที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
10.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงหลวงพระบาง โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG941 (ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง)
12.05 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองหลวงพระบาง หลังผ่านขั้นตอน
12.30 น. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบิน ออกเดินทางสู่: ตัวเมืองหลวงพระบาง
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านปากห้วยมีชัย ต้อนรับทุกท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง
14.30 น. เดินทางสู่: บ้านซ่างไห และถ้ำติ่ง
บ้านซ่างไห หมู่บ้านนี้ในอดีตทำโอ่ง ไหเป็นอาชีพ ปัจจุบันมีชื่เสียงเรื่องการต้มเหล้าขาวหรือที่ชาวต่างประเทศเรียกกันว่า “เหล้าลาว” แทบทุกหลังคาเรือนจะมีการต้มเหล้าเพื่อจำหน่าย โดยชาวบ้านจะนำน้ำจากแม่น้ำโขงมาผสมใส่ในข้าวเหนียวแล้วหมักไว้ในไหขนาดใหญ่
เมื่อหมักได้ที่แล้วจึงนำออกมากลั่น ที่บ้านซ่างไหนี้ นอกจากการต้มเหล้าแล้ว ยังมีจุดเด่นเรื่องการทอผ้า เครื่องเงิน และของที่ระลึกต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ และที่หมู่บ้านนี้เป็นท่าเรือที่จะลงเรือสู่ถ้ำติ่ง ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มากมาย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ท่านสามารถนำพระประจำวันเกิดของตนเองมาสักการะและวางไว้ที่นี่ด้วย
นำทุกท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนสักเล็กน้อย
19.00 น. พร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ ณ มีชัยผล
หลังอาหารค่ำ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งบนถนนคนเดินยามค่ำคืน ณ ตลาดค่ำ ชาวบ้านจะนำสินค้าพื้นเมืองมากมายมาขาย อาทิ ผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ กระเป๋า เสื้อผ้าและของที่ระลึกต่างๆ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับที่พัก
วันที่สองของการเดินทาง วัดเชียงทอง - พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง - น้ำตกตาดกวงสี - ออกพบตก - ยอดเขาพูสี
08.00 น. รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
09.00 น. Optinal Tour ปั่นจักรยาน ชมเมืองหลวพระบาง( ไม่รวมในราคาทัวร์ ) (หากไม่ปั่นจักรยาน จะใช้รถตู้ในการนำทัวร์แทน) ชมเมืองหลวงพระบาง เริ่มต้นจากถนนเส้นหลักของเมืองหลวงพระบาง ณ
 • วัดใหม่สุวรรณาภูมาราม ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับพระราชวังเก่า และถือเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในหลวงพระบาง และเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต
 • ผ่านชมตลาดเช้า ไปรษณีย์หลวงพระบาง ตลาดดารา แม่น้ำคาน
 • ร้านเลอบันตง ร้านเบเกอรี่ชื่อดังร้านหนึ่งในเมืองหลวงพระบาง เชพเป็นชาวอิตาลี ที่คร่ำหวอดในวงการขนมอบมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี เมนูเด็ดคือตระกูลพายทั้งหลาย และครัวซอง ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายหายเหนื่อยด้วยการจิบเครื่องดื่มเย็นๆ พร้อมลิ้มรสครัวซองอร่อยๆ
 • แวะชม วัดเชียงทอง
  แวะสักการะวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและเป็นวัดเดียวที่รอดจากการปล้นสะดมจากพวกฮ่อเมื่อปี พ.ศ.2430 ชมพระอุโบสถหรือ สิม ที่มีหลังคาแอ่นโค้งและลาดต่ำซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น ช่อฟ้าหรือพุทธสีมา 17 ช่อ ชมผนังด้านหลังอุโบสถทีใช้กระจกสี (จากญี่ปุ่น) ตัดต่อกันเป็นรูปต้นไม้ทอง ชมวิหารน้อยที่นำกระจกมาตัดเป็นชิ้นเล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านบนพื้นสีชมพู นอกจากนี้ ยังมีหอราชรถ ภาพแกะสลักเรื่องรามเกียรติ์โดยช่างเพียตัน ช่างใหญ่ประจำราชสำนัก นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์สำริดอายุกว่า 400 ปี
 • สุดท้ายที่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง
  นำท่านชมความสวยงามของพิพิธภัณฑ์กันก่อน ซึ่งในอดีตเป็นพระราชวังที่มีศิลปะของลาวผสมฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่อยู่ของเจ้ามหาชีวิต และปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองหลวงพระบาง ภายในพิพิธภัณฑ์ มีเครื่องราชกุธภัณฑ์ เครื่องบรรณาการจากชาติต่างๆ พระพุทธรูปทอง เครื่องประดับมีค่ามากมาย ภาพวาดสามมิติ งานประดับแก้วกระจกตามวรรณคดีของประเทศลาว และสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อมาถึงหลวงพระบางคือ สักการะ องค์พระบาง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวหลวงพระบางทุกคน เป็นพระปางห้ามสมุทรหล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์เกือบทั้งองค์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านวิชุน
หลังอาหารนำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
 • เดินทางสู่: น้ำตกตาดกวงสี
  น้ำตกตาดกวงสี ห่างจากหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก นอกจากน้ำตกแล้ว ที่นี่ยังมีการอนุรักษ์หมีพันธุ์ต่างๆให้ชมด้วย
 • เดินทางกลับสู่: ตัวเมืองหลวงพระบาง เพื่อนำท่านเดินทางสู่ร้านหัตถกรรมและการทอผ้า “ออกพบตก”
  ออกพบตก ซึ่งแปลความหมายมาจาก East Meets West” Ock Pop Tok เป็นร้านขายผ้าทอมือที่มีดีไซน์ร่วมสมัย เป็นกิจการเพื่อสังคมอันเกิดจากความร่วมมือของช่างภาพชาวอังกฤษกับหมู่บ้านทอผ้า พัฒนามาเป็น Living Crafts Centre
 • เดินทางสู่: ยอดเขาพูสี
  ยืดเส้นยืดสายด้วยการขึ้นบันได 328 ขั้น ไปชมพระอาทิตย์ตกดินบนยอดเขาพูสี ระหว่างทางขึ้นจะได้กลิ่นความหอมจากดอกจำปาลาว (ดอกลั่นทม) ดอกไม้ประจำชาติลาว ด้านบนมีพระธาตุในทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทองอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 150 เมตร ชื่อเต็มขององค์พระธาตุมีชื่อ “จอมพูนันทะกางฮีสีสัตนาค” เมื่อถึงยอดทุกท่านจะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง และได้สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเต็มปอด และได้ชมวิวได้รอบทิศของเมืองหลวงพระบาง
 • เดินทางสู่: จากนั้นนำทุกท่านนั่งรถตู้กลับโรงแรมที่พัก อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สดชื่น และพักผ่อนสักเล็กน้อย
18.30 น. พร้อมกัน ณ ล็อบบี้ เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านตำหนักลาว
วันที่สามของการเดินทาง ตลาดเช้า - วัดวิชุนราช - บ้านโบราณ - กาดดารา - ร้านโจมา - บ้านผานม - กรุงเทพฯ
05.30 น. ร่วมประเพณี ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวหลวงพระบาง
ชมวิถีชีวิตยามเช้า: ตลาดเช้า
ตลาดเช้า ซึ่งมีผักสด ปลาสดๆจากแม่น้ำโขง ข้าวเหนียว รวมทั้งอาหารพื้นเมืองยอดนิยม เช่น แจ่วบอง สาหร่ายทอด ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ท่านยังสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสะพายสวยๆ ราคาย่อมเยาว์ ที่ทำจากผ้าฝ้ายและผ้าไหมงานฝีมือชาวลาวกลับไปเป็นของขวัญของฝากได้ด้วย
08.00 น. รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คเอ้าออกจากโรงแรม
09.00 น.
 • เดินทางสู่: วัดวิชุนราช
  วัดวิชุนราชนมัสการ พระธาตุหมากโม มีลักษณะรูปทรงคล้ายผลแตงโมผ่าครึ่ง ชาวบ้านจึงเรียกว่า พระธาตุหมากโม
 • เดินทางสู่: เฮือนมรดกเชียงม่วน (บ้านโบราณ)
  ชม เฮือนมรดกเชียงม่วน (บ้านโบราณ) เรือนคหบดีโบราณตามแบบฉบับลาวแท้ๆ ที่ว่ากันว่าเก่าแก่และคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดในหลวงพระบาง ปัจจุบันถูกรักษาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นหลังรวมถึงนักท่องเที่ยวได้ชมและศึกษา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านจันถนอม ทานเฝออร่อยเลิศที่สุดในเมือง
13.30 น.
 • เดินทางสู่: กาดดารา
  ชม กาดดารา ตลาดที่ได้รับความนิยมจากคนหลวงพระบางและนักท่องเที่ยวทั่วไป ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง เป็นแหล่งขายเครื่องเงิน ทอง ผ้าทอมือที่มาจากแขวงหัวพัน ซำเหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนั้นยังมีผ้าทอของไทลื้อ และผ้าทอจากลาวสูง ทอเป็นผ้าซิ่น หมวก ย่าม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือจากประเทศจีน ราคาถูกๆ วางจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก
 • จิบกาแฟยามบ่าย :
  ร้านโจมา ร้านกาแฟและร้านเบเกอรี่ ที่ขึ้นชื่อของเมืองหลวง พระบาง ชิมเค้กขึ้นชื่อ อาทิ เค้กมะพร้าว โคโค่นัทบาร์ บลูเบอรี่ชีสเค้ก
 • เดินทางสู่: บ้านผานม
  บ้านผานม หมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมากเป็นเหมือนสินค้า OTOP ของหลวงพระบาง และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า และบางร้านมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย
15.30 น. ได้เวลาสมควร เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง
17.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG946
18.50 น. เดินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

โรงแรม ช่วงเวลาเดินทาง ราคาต่อท่าน (บาท)
2 ท่าน 3 - 5 ท่าน 6 - 9 ท่าน เด็กมีเตียงเสริม (2-11 ปี) เด็กไม่มีเตียงเสริม (2-11 ปี) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
Parasol Blanc(Classic Room)
★★★★
6 ม.ค. – 16 เม.ย. 61
ยกเว้น 12-16 เม.ย. 61
23,900 22,500 21,500 N/A สอบถาม 4,000
17 – 30 เม.ย. 61 25,500 23,500 22,900 N/A สอบถาม 4,000
Santi Resort & Spa(Deluxe Room)
★★★★
6 ม.ค. – 31 มี.ค. 61 24,500 22,900 21,900 สอบถาม สอบถาม 4,500
Burasari Heritage (Superior Room)
★★★★
8 ม.ค. – 12 ก.พ.61 26,000 24,500 23,900 N/A สอบถาม 6,900
13 – 20 ก.พ. 61 28,900 27,500 26,500 N/A สอบถาม 9,500
21 ก.พ. – 31 มี.ค. 61 26,000 24,500 23,900 N/A สอบถาม 6,900
1 – 30 เม.ย. 61 23,900 22,500 21,500 N/A สอบถาม 4,500
Villa Santi Hotel (Deluxe Room)
★★★★
6 ม.ค. – 31 มี.ค. 61 26,500 24,500 23,500 N/A สอบถาม 6,000
Villa Maly (Superior Room)
★★★★
6 ม.ค. – 31 มี.ค. 61 27,900 26,000 24,900 สอบถาม สอบถาม 7,900
1 – 30 เม.ย. 61
ยกเว้น
11 – 16 เม.ย. 61
24,000 22,500 21,500 สอบถาม สอบถาม 3,900
Victoria Xiengthong Palace(Palace Room)
★★★★
6 ม.ค. – 28 ก.พ. 61 28,900 27,500 26,500 สอบถาม สอบถาม 8,900
1-31 มี.ค. 61 27,500 25,900 24,500 สอบถาม สอบถาม 7,500
Sofitel (Garden Suite)
★★★★★
6 ม.ค. – 31 มี.ค. 61 37,900 35,900 34,900 N/A สอบถาม 17,900

***ราคาโรงแรมในทุกระดับที่เสนอหรือในระดับเทียบเท่ากัน (เป็นการเสนอราคายังไม่ได้ทำการยืนยันการจองใดๆ) ทางเราสามารถจะแจ้งยืนยันโรงแรมได้หลังจากที่ได้ทราบวันเดินทางที่แน่นอน, ทำการจองและได้รับการตอบรับ จากทางโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ***

Optional Tour ทริปปั่นจักรยานชมเมืองหลวงพระบางราคาท่านละ 900 บาท ( รวมไกด์นำปั่นจักรยาน 1 ท่านต่อคณะ และจักรยานท่านละ 1 คัน )

ราคารวม

 • ค่าบัตรโดยสารค่าบัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ-หลวงพระบาง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส รวมค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินตามเส้นทาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน (ห้องคู่) พร้อมอาหารเช้า ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 • ค่าเบเกอรี่ 1 ชิ้น และเครื่องดื่ม 1 แก้วที่ร้านเลอบันตง
 • ค่าเบเกอรี่ 1 ชิ้น และเครื่องดื่ม 1 แก้วที่ร้านโจมาเบเกอรี่
 • ค่ายานพาหนะพร้อมคนขับ ตามรายการระบุ (รถตู้ปรับอากาศ)
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายไทย)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตร (ท่านละ 1 ชุด)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ1,000,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัม
 • ทัวร์ปั่นจักรยาน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ค่าอาหาร นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ค่าสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์และคนขับ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์

หมายเหตุ **สำหรับหนังสือเดินทางไทยไม่จำเป็นต้องดำเนินการวีซ่าแล้ว แต่ยังคงจำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือเดินทาง ในการตรวจคนเข้า-ออกประเทศ สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติยังคงต้องดำเนินการวีซ่า ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่หน้าด่าน (Visa on Arrival) ณ สนามบินหลวงพระบาง โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน**

เงื่อนไขการให้บริการและข้อควรทราบ

 1. รายการข้างต้นจะต้องเดินทางไป-กลับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 6 มกราคม – 30 เมษายน 2561
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดผู้เดินทางอย่างต่ำผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 3. ราคานี้ไม่สามารถเดินทางตรงช่วงวันหยุดยาว Long Weekend หรือ ช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ กรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้ง
 4. รายการและราคาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการเดินทางเท่านั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทฯ ทั้งหมด
 6. กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อำนวย และไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการเดินทาง, งดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ให้บริการทั้ง พนักงานบริการในโรงแรม พนักงานขับรถ หรือมัคคุเทศก์นั้นคงเป็นการให้สินน้ำใจ หากแต่สินน้ำใจยังคงเป็นไปตามความพึงพอใจของท่านผู้เดินทางที่รับบริการจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด
 7. การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆในทันทีที่เกิดรายการ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษนั้นๆ
 8. การเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง อาจกระทบเวลาของรายการมาตราฐาน ท่านผู้เดินทางทั้งคณะจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 9. ทางบริษัทฯได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวให้ทุกท่าน ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 10. การทำความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศลาว ทั้งที่สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ จะทำให้ได้รับอรรถรสของการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สถานการณ์บ้านเมือง สภาพอากาศ และสภาวะค่าเงินบาท แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฏหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่สายการบิน, ตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรหรืออื่นๆถือเป็นที่สุด ทางบริษัทฯไม่มีอำนาจใดๆในการขัดแย้งเพื่อให้ผลเป็นอย่างอื่น