วิถีแห่งศรัทธามัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน
เดินทางได้ 6 มกราคม – 30 เมษายน 2561
ออกเดินทาง 2 ท่านได้ทันที !!

กราบสักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
แห่งเมืองมัณฑะเลย์ และสักการะเจดีย์ชเวสิกอง แห่งเมืองพุกาม
ชมทุ่งทะเลเจดีย์ยามพระอาทิตย์อุทัย ในมุม 360 องศา
อิ่มเอมกับดินเนอร์พร้อมชมการแสดงหุ่นกระบอกพม่า

ดาวน์โหลดแพ็คเกจ...
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์-พุกาม
10.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 แถว F เคาน์เตอร์สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส
12.00 น. ลัดฟ้าด้วย สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 709 สู่เมืองมัณฑะเลย์ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ที่ดีที่สุดในพม่า (เวลาท้องถิ่นของประเทศพม่าจะช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
13.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเช็คอินเพื่อเปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบินภายในประเทศพม่า
17.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยสายการบิน Mann Yadanarpon เที่ยวบินที่ 7Y241
17.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองพุกาม รับสัมภาระและเดินทางสู่ เมืองพุกาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงหุ่นกระบอก ณ ร้านอาหารนันดา เมืองพุกามเข้าสู่โรงแรมที่พักหรือเทียบเท่า (เมืองพุกาม)
วันที่สองของการเดินทาง มัณฑะเลย์ – พุกาม
05.00 น. รับคณะจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู จุด Check In ขึ้นบอลลูน (30 นาที)
06.00 น. (ในกรณีบอลลูนสามารถ Confirm ได้) ขิ้นบอลลูนชมทัศนียภาพ วิวทะเลเจดีย์ มุมสูง ยามเช้าของเมืองพุกาม**** (ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 – 45 นาที / การขึ้น Balloon ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสภาพอากาศเป็น)(อัตราค่าBalloonไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือ ให้ถ่ายรูปกับบรรยากาศ ณ จุดขึ้นบอลลูนยามเช้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกามนำท่านเข้าชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสี ขาว มองเห็นได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Art Bagan Restaurant
บ่าย
ชม วัดธรรมยางจี (Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่า เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา นำท่านเข้าชม เจดีย์พพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกามมีความสูงถึง 6 เมตร ชม เจดีย์ชเวชันดอ (Shwesandew Pagoda) เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมาก พระองค์แห่งอาณาจักรพุกามนอกจากเจดีย์แห่งนี้จะเป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหารจึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่า เจดีย์กาเนชา (Ganesha Pagoda) เจดีย์ชเวชันดอนี้ยังเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการชมทุ่งเจดีย์อีกแห่งหนึ่งของพุกามยามอาทิตย์อัสดงจะได้เห็นภาพหมู่เจดีย์สุดลูกหูลูกตาที่ต้องแสงสีแดงอ่อนแห่งยามเย็นอย่างงดงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Green Elephant Restaurant เข้าสู่โรงแรมที่พักหรือเทียบเท่า (เมืองพุกาม)
วันที่สามของการเดินทาง พุกาม – มัณฑะเลย์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองพุกาม
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดย สายการบิน Air Mann Yadanarpon เที่ยวบินที่ 7Y131
08.30 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay) นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำอิระวดี เดินทางสู่ หมู่บ้านมินกุน (Mingun Village) ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำ อิระวดี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเขามัณฑะเลย์ นำท่านชม ระฆังมินกุน หนัก 87 ตัน สูง 3.7 เมตร ปากระฆังกว้าง 5 เมตร ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากระฆังของพระเจ้าซาร์ที่พราชวังเครมลินในมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ที่แตกและใช้งานไม่ได้ แต่ที่นี้ ยังคงตีได้ และถือว่าเป็นระฆังที่ตีได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากนั้นนำท่านชม เจดีย์มินกุน (Minggung Pagoda) อยู่ห่างจากระฆังมินกุงลงมา 100 เมตร เจดีย์นี้สร้างในช่วงปี 1790–1797 โดยพระเจ้าโบ่ต่อพญา โอรสองค์ที่สี่ของพระเจ้าอลองพญา ปฐมกัตริย์แห่งราชวงศ์โก่งบาวน์ พระองค์ได้ครอบครองดินแดนตะนิ่นตายี รัฐมอญ รัฐระไคน์ และภาคกลางของพม่า ทรงแสดงแสนยานุภาพให้โลกได้รับรู้ โดยสร้างให้สูงถึง 152 เมตร ด้วยกำลังเฉลยศึกจากดินแดนที่ได้ทรงตีมา แต่ก็สร้างไม่สำเร็จด้วยขาดแคลนเงินและแรงงาน ถึงกระนั้นซากเจดีย์ก็ยังใหญ่โตจนเหลือเชื่อจากนั้นนำชม เจดีย์ชินพิวเม เจดีย์สร้างโดยพระเจ้าปะจีตอ พระราชนัดดาของพระเจ้าโบ่ต่อพญา สร้างในปี 1816 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระชายาพระนามว่า เจ้าหญิงฉิ่นปหยู่-มยี สถาปัตยกรรมของวัดนี้สร้างตามหลักภูมิจักรวาลทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเอายอดพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของจักรวาล มีเจดีย์จุฬามณีตั้งอยู่บนยอดเขาและมีเทือกเขาทั้งเจ็ดรายล้อมไว้ ได้เวลานำท่านล่องเรือกลับสู่ มัณฑะเลย์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ko Kitchen Restaurant
บ่าย นำท่านชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า เป็นพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชม วัดชเวนันต่อ (Shwenantow Temple) เคยตั้งอยู่ในเขตพระราชวังหลวง สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นสิ่งปลูกสร้างในสมัยพระเจ้ามินดง ที่เหลือเพียงหลังเดียวที่ยังเหลือรอดมาได้ หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าตี่ป่อก็ได้โปรดให้ทรงย้ายมาตั้งไว้ยังที่ปัจจุบัน เป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าตี่ป่อ และสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้
16.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ ยอดเขามัณฑะเลย์ (Mandalay Hill) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือขอพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240เมตร เป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา ณ จุดนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ เมืองมัณฑะเลย์ได้โดยรอบ ให้ท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Golden Duck Mandalay Restaurant เข้าสู่โรงแรมที่พัก
วันที่สี่ของการเดินทาง มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
03.30น. นำท่านเดินทางสู่ วัดมหามัยมุนี (Mahamaimuni Temple) ซึ่งแปลว่า วัดปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นในปี 1784โดยพระเจ้าโบ่ต่อพญา แต่ร้อยปีให้หลังนั้นเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ทำให้ต้องสร้างซ้ำขึ้นใหม่ นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5แห่งของพม่า เล่ากันว่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ จากนั้นกลับโรงแรมที่พัก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.
เดินทางสู่ เมืองอมรปุระ (Amapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 จากนั้นนำท่านชม สะพานอูเบียน สร้างขึ้นจากไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ มุ่งตรงไป สู่เจดีย์เจ๊าต่อจีอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจ้าปุดงโปรดฯ ให้ขุนนางนามว่า อูเบียนเป็นแม่ทัพนายกองงานสร้างสะพานแห่งนี้โดยใช้ไม้สักที่รื้อจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ จำนวน 1,208ต้น ที่สร้างไว้เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว ยาวถึง 2 กิโลเมตร
08.00 น.
เดินทางสู่ วัดมหากันดายง และร่วมทำบุญ ณ วัดมหากันดายง เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 คน และมีพระภิกษุจาก ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ มาบวชเรียนด้วยวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมและรักษาพระธรรมวินัยมากที่สุดด้วยวัตรปฏิบัติอันงดงามทำให้มีชาวพม่าจำนวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันที่นี่ทำให้มีผู้มีจิตศรัทธาจองคิวกันนำภัตตาหารมาถวายพระไม่เว้นแต่ละวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Tom Yam Kung Restaurant
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดยพระเจ้ามินดง สร้างขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกัน 7 ชั้น สูง 78 เมตร รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองให้แก่อังกฤษ นำท่านเดินทางสนามบิน มัณฑะเลย์
12.00 น. ออกเดินทางไปยัง สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
13.00 น. พร้อมกันที่สนามบินมัณฑะเลย์....ตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้งก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
14.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ ด้วย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส์ เที่ยวบินที่ PG 710
16.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

โรงแรม ราคาต่อท่าน (บาท)
2 ท่าน 3 - 5 ท่าน 6 - 9 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
มัณฑะเลย์ ★★★
พักที่ Mandalay Shwe Phyu หรือเทียบเท่า
พุกาม ★★★
พักที่ Bagan Hotel หรือ เทียบเท่า
34,500 33,000 31,800 6,300
มัณฑะเลย์ ★★★★
พักที่ Best Western Plus หรือเทียบเท่า
พุกาม ★★★★
พักที่ Myanmar Treasure BAGAN หรือ เทียบเท่า
37,500 35,000 33,500 7,600
มัณฑะเลย์ ★★★★★
พักที่ Mandalay Hill Resort หรือเทียบเท่า
พุกาม ★★★★
พักที่ Myanmar Treasure BAGAN หรือ เทียบเท่า
38,800 36,500 34,500 9,300
เด็กอายุ 2-11 ปี มีเตียง ลด 1,000 บาท / ไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
หากไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน หัก 6,000 บาท
**ราคานี้ไม่สามารถเดินทางตรงกับวันที่ 24 ธ.ค. 60/ 25 ธ.ค. 60 / 31 ธ.ค. 60 และ 11-16 เม.ย. 61 กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง**

***ราคาโรงแรมในทุกระดับที่เสนอหรือในระดับเทียบเท่ากัน (เป็นการเสนอราคายังไม่ได้ทำการยืนยันการจองใดๆ) ทางเราสามารถจะแจ้งยืนยันโรงแรมได้หลังจากที่ได้ทราบวันเดินทางที่แน่นอน, ทำการจองและได้รับการตอบรับจากทางโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

ค่าบริการนี้รวม

 • บัตรโดยสารไป-กลับชั้นประหยัด และภาษีกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • ค่าที่พัก 2 คืน (2 ท่าน/ห้อง) ตามรายการ พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ค่ายานพาหนะ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาไทยดูแลตลอดรายการที่ระบุ ( รอรับสนามบินมัณฑะเลย์ )
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการอาหาร
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้ (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ภายในห้อง ฯลฯ
 • ค่านำกล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิป สำหรับไกด์ และคนขับรถท้องถิ่น ตามมาตรฐานประเทศพม่า ค่าของทำบุญวัดมหากันดายง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

เงื่อนไขการให้บริการและข้อควรทราบ

 1. รายการข้างต้นจะต้องเดินทางไป-กลับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 เท่านั้น
 2. หากชำระผ่านบัครเครดิต จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2 % และบัตร American Express ค่าธรรมเนียม 3.5% จากราคาสุทธิ
 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการ กำหนดผู้เดินทางอย่างต่ำ 2 ท่าน และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากมีผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
 4. รายการและราคาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการเดินทางเท่านั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และยังมิได้ดำเนินการจองใดๆทั้งสิ้น จนกว่าจะได้รับการยืนยันการเดินทางจากผู้เดินทาง
 5. หลังจากทำการจองแล้ว บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทฯ ทั้งหมดิ
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำ และค่าบัตรโดยสารคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
 7. กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อำนวย และไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการเดินทาง, งดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด*
 8. ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ให้บริการทั้ง พนักงานบริการในโรงแรม พนักงานขับรถ หรือมัคคุเทศก์นั้นคงเป็นการให้สินน้ำใจ หากแต่สินน้ำใจยังคงเป็นไปตามความพึงพอใจของท่านผู้เดินทางที่รับบริการจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด
 9. การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆในทันทีที่เกิดรายการ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษนั้นๆ
 10. การเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง อาจกระทบเวลาของรายการมาตรฐาน ท่านผู้เดินทางทั้งคณะจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 11. ทางบริษัทฯได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวให้ทุกท่าน ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 12. ผู้เดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง ทั้งในด้าน เครื่องใช้ส่วนตัว และ ยารักษาโรค