วิถีแห่งศรัทธา มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน
เดินทางได้ 6 มกราคม – 30 เมษายน 2561
ออกเดินทาง 2 ท่านได้ทันที !!

เดินบนสะพานไม้สักอูเบ็ง ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ชมวิวแบบ Panorama บนยอดเขามัณฑะเลย์ฮิลส์ ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีไปหมู่บ้านมินกุน ชมระฆังขนาดใหญ่อันดับสองของโลก ชม“พระราชวังมัณฑะเลย์” อดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองแก่อังกฤษ ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า

ดาวน์โหลดแพ็คเกจ...
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - สะพานไม้อูเบ็ง – ยอดเขามัณฑะเลย์ ฮิลล์
10.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 แถว F เคาน์เตอร์สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส
12.00 น. ลัดฟ้าด้วยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 709 สู่เมืองมัณฑะเลย์ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ที่ดีที่สุดในพม่า (เวลาท้องถิ่นของประเทศพม่าจะช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
13.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
14.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ (Amapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 จากนั้นนำท่านชม สะพานอูเบียน สร้างขึ้นจากไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ มุ่งตรงไป สู่ เจดีย์เจ๊าต่อจี อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจ้าปุดงโปรดฯ ให้ขุนนางนามว่า อูเบียน เป็นแม่ทัพนายกองงานสร้างสะพานแห่งนี้ โดยใช้ไม้สักที่รื้อจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ จำนวน 1,208 ต้น ที่สร้างไว้เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว ยาวถึง 2 กิโลเมตร นำท่านเดินทางเข้าสู่ ยอดเขามัณฑะเลย์ ฮิลล์ (Mandalay Hill) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร เป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา ณ จุดนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ เมืองมัณฑะเลย์ มุมสูง ให้ท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พักโรงแรม ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง มัณฑะเลย์ – มินกุน – มัณฑะเลย์
04.00 น. เดินทางสู่ วัดมหามัยมุนี (Mahamaimuni Temple) ซึ่งแปลว่า วัดปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ วัดมหามัยมุนีอยู่ห่างจากใจกลางเมืองลงมาทางใต้ราว 3 กิโลเมตร บนถนนที่ตัดตรงไปสู่อมรปุระ สร้างขึ้นในปี 1784 โดยพระเจ้าโบ่ต่อพญา แต่ร้อยปีให้หลังนั้นเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ทำให้ต้องสร้างซ้ำขึ้นใหม่ นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า หากได้ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ เล่ากันว่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ.689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนีหรือวัดยะไข่ (วัดอาระกันหรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามุนีและในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้าสีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1
06.00 น. จากนั้นกลับโรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
09.00 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำอิระวดี เดินทางสู่ หมู่บ้านมินกุน (Mingun Village) ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอิระวดี ทางตอนบนสุดของทิวเขาที่โอบล้อมเมืองสกายน์เอาไว้ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเขามัณฑะเลย์ นำท่านชม ระฆังมินกุน หนัก 87 ตัน สูง 3.7 เมตร ปากระฆังกว้าง 5 เมตร ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากระฆังของพระเจ้าซาร์ที่พราชวังเครมลินในมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ที่แตกและใช้งานไม่ได้ แต่ที่นี้ ยังคงตีได้ และถือว่าเป็นระฆังที่ตีได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชม เจดีย์มินกุน (Minggung Pagoda) อยู่ห่างจากระฆังมินกุงลงมา 100 เมตร เจดีย์นี้สร้างในช่วงปี 1790–1797 โดยพระเจ้าโบ่ต่อพญา โอรสองค์ที่สี่ของพระเจ้าอลองพญา ปฐมกัตริย์แห่งราชวงศ์โก่งบาวน์ พระองค์ได้ครอบครองดินแดนตะนิ่นตายี รัฐมอญ รัฐระไคน์ และภาคกลางของพม่า ทรงแสดงแสนยานุภาพให้โลกได้รับรู้ โดยสร้างให้สูงถึง 152 เมตร ด้วยกำลังเฉลยศึกจากดินแดนที่ได้ทรงตีมา แต่ก็สร้างไม่สำเร็จด้วยขาดแคลนเงินและแรงงาน ถึงกระนั้นซากเจดีย์ก็ยังใหญ่โตจนเหลือเชื่อ จากนั้นนำชม เจดีย์ฉิ่นปหยู่มยี (เจดีย์ชินพิวเม) เจดีย์สร้างโดยพระเจ้าปะจีตอ พระราชนัดดาของพระเจ้าโบ่ต่อพญา สร้างในปี 1816 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระชายาพระนามว่า เจ้าหญิงฉิ่นปหยู่-มยี สถาปัตยกรรมของวัดนี้สร้างตามหลักภูมิจักรวาลทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเอายอดพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของจักรวาล มีเจดีย์จุฬามณีตั้งอยู่บนยอดเขาและมีเทือกเขาทั้งเจ็ดรายล้อมไว้ ได้เวลานำท่านล่องเรือกลับสู่ มัณฑะเลย์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เที่ยวชม พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดยพระเจ้ามินดง เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกัน 7 ชั้น สูง 78 เมตร รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองให้แก่อังกฤษ นำท่านชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึก พระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ชม วัดชเวนันต่อ (Shwenuntow Temple) เคยตั้งอยู่ในเขตพระราชวังหลวง สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นสิ่งปลูกสร้างในสมัยพระเจ้ามินดง ที่เหลือเพียงหลังเดียวที่ยังเหลือรอดมาได้ หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าตี่ป่อก็ได้โปรดให้ทรงย้ายมาตั้งไว้ยังที่ปัจจุบัน เป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าตี่ป่อและสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พักโรงแรม ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง วัดมหากันดายง -กรุงเทพ ฯ
09.30 น.
จากนั้นนำท่านร่วมทำบุญ ณ วัดมหากันดายง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน ใกล้สะพานอูเป่ง และเป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 คน และมีพระภิกษุจาก ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ มาบวชเรียนด้วย วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมและรักษาพระธรรมวินัยมากที่สุด ด้วยวัตรปฏิบัติอันงดงามของภิกษุสงฆ์ในวัดมหากันดายง ทำให้มีชาวพม่าจำนวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันที่นี่ และทำให้มีผู้มีจิตศรัทธาจองคิวกันนำภัตตาหารมาถวายพระทั้ง 1,200 รูปไม่เว้นแต่ละวัน ทำให้วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ดำรงอยู่ได้แม้จะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลพม่าไม่มากนัก
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
12.00 น. ออกเดินทางไปยัง สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
13.00 น. พร้อมกันที่สนามบินมัณฑะเลย์....ตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้งก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
14.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ ด้วย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส์ เที่ยวบินที่ PG 710
16.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

โรงแรม ราคาต่อท่าน (บาท)
2 ท่าน 3 - 5 ท่าน 6 - 9 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
Mandalay Shwe Phyu ★★★ 24,500 22,000 20,500 3,800
Best Western Plus ★★★★ 27,500 25,800 23,800 5,200
Mandalay Hill ★★★★★ 28,500 26,500 24,500 6,900
**ราคานี้ไม่สามารถเดินทางตรงกับวันที่ 24 ธ.ค. 60/ 25 ธ.ค. 60 / 31 ธ.ค. 60 และ 11-16 เม.ย. 61 กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง**

***ราคาโรงแรมในทุกระดับที่เสนอหรือในระดับเทียบเท่ากัน (เป็นการเสนอราคายังไม่ได้ทำการยืนยันการจองใดๆ) ทางเราสามารถจะแจ้งยืนยันโรงแรมได้หลังจากที่ได้ทราบวันเดินทางที่แน่นอน, ทำการจองและได้รับการตอบรับจากทางโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

ค่าบริการนี้รวม

 • บัตรโดยสารไป-กลับชั้นประหยัด และภาษีกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • ค่าที่พัก 2 คืน (2 ท่าน/ห้อง) ตามรายการ พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ค่ายานพาหนะ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาไทยดูแลตลอดรายการที่ระบุ ( รอรับสนามบินมัณฑะเลย์ )
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการอาหาร
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้ (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ภายในห้อง ฯลฯ
 • ค่านำกล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิป สำหรับไกด์ และคนขับรถท้องถิ่น ตามมาตรฐานประเทศพม่า ค่าของทำบุญวัดมหากันดายง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

เงื่อนไขการให้บริการและข้อควรทราบ

 1. รายการข้างต้นจะต้องเดินทางไป-กลับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 เท่านั้น
 2. หากชำระผ่านบัครเครดิต จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2 % และบัตร American Express ค่าธรรมเนียม 3.5% จากราคาสุทธิ
 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการ กำหนดผู้เดินทางอย่างต่ำ 2 ท่าน และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากมีผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
 4. รายการและราคาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการเดินทางเท่านั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และยังมิได้ดำเนินการจองใดๆทั้งสิ้น จนกว่าจะได้รับการยืนยันการเดินทางจากผู้เดินทาง
 5. หลังจากทำการจองแล้ว บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทฯ ทั้งหมดิ
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำ และค่าบัตรโดยสารคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
 7. กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อำนวย และไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการเดินทาง, งดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด*
 8. ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ให้บริการทั้ง พนักงานบริการในโรงแรม พนักงานขับรถ หรือมัคคุเทศก์นั้นคงเป็นการให้สินน้ำใจ หากแต่สินน้ำใจยังคงเป็นไปตามความพึงพอใจของท่านผู้เดินทางที่รับบริการจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด
 9. การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆในทันทีที่เกิดรายการ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษนั้นๆ
 10. การเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง อาจกระทบเวลาของรายการมาตรฐาน ท่านผู้เดินทางทั้งคณะจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 11. ทางบริษัทฯได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวให้ทุกท่าน ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 12. ผู้เดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง ทั้งในด้าน เครื่องใช้ส่วนตัว และ ยารักษาโรค