เกาะสวรรค์แห่งเวียดนามใต้สัมผัสเสน่ห์ไข่มุกแห่งเวียดนาม
3 วัน 2 คืน
เดินทางได้ตั้งแต่ มกราคม – มีนาคม 2560

ดำน้ำดูปะการัง ปลาหลากสีที่เวียดนาม
อาหารทะเลสดๆ แสนอร่อย
หาดทรายขาวละเอียด
เปิดประสบการเส้นทางใหม่

วันแรกของการเดินทาง บินตรงจากกรุงเทพ สู่เกาะ ฟู้ก๊วก - CITY TOUR
08:30 น. เช็คอินที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาร์เตอร์ F สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
11:30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฟู้ก๊วก โดยสารการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบิน PG991 (ใช้เวลาบิน 1.45 ชั่วโมง)
13:15 น. เดินทางถึงสนามบิน Phu Quoc International Airport (ท่าอากาศยานนานาชาติฟู้ก๊วก)
ช่วงบ่าย มัคคุเทศน์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบิน นำท่านเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวปรับอากาศสู่ตัวเมืองฟู้ก๊วก นำท่านชมวัด Ho Quoc Temple สักการะเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์พร้อมสัมผัสวิวทะเลแบบ 180 องศา นำท่านสักการะ ศาลเจ้า Dinh Cau ที่เป็นที่ศรัทธาอย่างมากของชาวฟู้ก๊วก
เย็น รับประทานอาหารเย็นแบบซีฟู้ดแบบฟู้ก๊วก จากนั้น เดินทางสู่ ตลาดกลางคืนดิงเกา (Dinh Cau Night Market) ย่านการค้าและแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะแห่งนี้ มีร้านค้าเรียงรายกว่า 100 ร้าน สินค้าหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะพริกไทย นั้นเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งบนเกาะแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารทะเลสด ๆ สามารถให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิม อิสระตามอัธยาศัย นำท่านสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง ดำน้ำตื้นชมความสวยงามของทะเลฟู้ก๊วก
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
09:00 น. มัคคุเทศน์ท้องถิ่นรับท่านจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านไปดำน้ำตื้น ชมความสวยงามของทะเลและหมู่เกาะที่ยังคงมีภาพสมบูรณ์ตามธรรมาชาติ
12:30 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบซีฟู้ดสดๆ บนเรือ หลังรับประทานอาหารปล่อยท่านอิสระบนเกาะเพื่อสัมผัสธรรมชาติของน้ำทะเลใสๆ
15:00 น.
นำท่านกลับสู่ท่าเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นฝั่ง เพื่อเข้าชม คุกฟู้โกว๊ก (Phu Quoc Prison) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ บอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนเกาะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เมื่อครั้งในสมัยสงครามคอมมิวนิสต์ถูกใช้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมืองและกลุ่มกบฏที่ต่อต้านทางการ นำท่านชม Long Beach Center ศูนย์ไข่มุก สินค้าขึ้นชื่อของเกาะ เนื่องจากเกาะฟู้โกว๊กห้อมล้อมไปด้วยทะเล ทำให้มีทรัพยากรทางทะเลอันสมบูรณ์มาก ไข่มุกที่เกาะฟู้โกว๊กถือได้ว่าเป็นที่นิยมมากในประเทศเวียดนาม
เย็น นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร กลับโรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนแบบอิสระ
10:00 น. รถยนต์ส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบิน Phu Quoc International Airport (ท่าอากาศยานนานาชาติฟู้ก๊วก)
13:45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบิน PG992 (ใช้เวลาบิน 1.45 ชั่วโมง)
15:35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

โรงแรม ช่วงเวลาการเดินทาง ราคาต่อท่าน (บาท)
2 ท่าน 3 - 5 ท่าน 6 - 9 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
Famiana Phu Quoc (Run Of House) ★★★★ เดินทาง ศุกร์กลับอาทิตย์ 28,000 22,500 19,500 3,900
SOL Beach Hotel (Beach House) ★★★★ เดินทาง ศุกร์กลับอาทิตย์ 29,500 23,000 19,700 4,500
Novotel Phu Quoc (Superior) ★★★★ เดินทาง ศุกร์กลับอาทิตย์ 31,700 26,500 22,700 6,500
JW Marriott Phu Quoc (Emerald Bay View) ★★★★★ เดินทาง ศุกร์กลับอาทิตย์ 38,500 32,500 25,900 13,500

หมายเหตุ
Black Out Period 14 – 26 ก.พ. 61 และ 10 – 17 เม.ย. 61 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ JW Marriott : Peak Season Surcharge จ่ายเพิ่มท่านละ 8,700 บาท สำหรับการเดินทางช่วงวันที่ 1-6 ม.ค. 61 และ 14-24 ก.พ. 61, High Season Surcharge จ่ายเพิ่มท่านละ 4,400 บาท สำหรับการเดินทางช่วงวันที่ 7 ม.ค. – 13 ก.พ. 61 และ 25 ก.พ. – 31 มี.ค 61

ค่าบริการนี้รวม

 • บัตรโดยสารไป-กลับชั้นประหยัด และภาษีกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • ค่าที่พัก 2 คืน (2 ท่าน/ห้อง) ตามรายการ พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ค่ายานพาหนะ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาไทยดูแลตลอดรายการที่ระบุ ( รอรับสนามบินมัณฑะเลย์ )
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ค่าอาหาร นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ค่าสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์และคนขับ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่าย อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

เงื่อนไขการให้บริการและข้อควรทราบ

 1. รายการข้างต้นจะต้องเดินทางไป-กลับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดผู้เดินทางอย่างต่ำผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 3. รายการและราคาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการเดินทางเท่านั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทฯ ทั้งหมด
 5. กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อำนวย และไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการเดินทาง, งดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ให้บริการทั้ง พนักงานบริการในโรงแรม พนักงานขับรถ หรือมัคคุเทศก์นั้นคงเป็นการให้สินน้ำใจ หากแต่สินน้ำใจยังคงเป็นไปตามความพึงพอใจของท่านผู้เดินทางที่รับบริการจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด
 6. การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆในทันทีที่เกิดรายการ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษนั้นๆ
 7. การเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง อาจกระทบเวลาของรายการมาตราฐาน ท่านผู้เดินทางทั้งคณะจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 8. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะดำเนินการเลื่อนการเดินทางให้ ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 9. ทางบริษัทฯได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวให้ทุกท่าน ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 12. กรณีถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 13. การทำความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศเวียดนาม ทั้งที่สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ จะทำให้ได้รับอรรถรสของการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**