ตามรอยอารยธรรมขอม ฟังเรื่องเล่านางอัปสรา ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ณ ปราสาท นครวัด นครธม
เดินทางตั้งแต่ 6 ม.ค. – 30 เม.ย. 61
3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

 • ชม "นครวัด" 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • "ปราสาทตาพรหม" ชมรากไม้สะปงที่ห่อหุ้มปราสาทอย่างน่ามหัศจรรย์ และเป็น 1 ในสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดัง Tomb Raider
 • "ปราสาทบันทายสรี"ปราสาทหินสีชมพูอ่อนที่แกะสลักอย่างปราณีตเหลือเชื่อ
 • ช้อปปิ้ง "ตลาดซาจ๊ะ"
 • ชมการแสดงพื้นเมือง "ระบำอัปสรา" พร้อมดินเนอร์ ณ ร้านอาหารสุดคลาสสิค
ดาวน์โหลดแพ็คเกจ...
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - เสียมราฐ - ปราสาทพระโค - ปราสาทบากอง - นครธม
06.00 น. เช็คอินด้วยตนเอง ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
08.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองสียมราฐ โดยเที่ยวบินที่ PG903(ใช้เวลาบิน 1.10 ชั่วโมง)
09.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเสียมราฐ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
รับสัมภาระและผ่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
มัคคุเทศน์ท้องถิ่นรอรับที่ประตูทางออกสนามบินเสียมราฐ
 • เดินทางสู่: ปราสาทพระโค ปราสาทบากอง
  ปราสาทพระโค สร้างด้วยอิฐทั้ง 6 หลัง แบ่งเป็น 2 แถวแถวละ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้คือทับหลังบริเวณผังปราสาทมีลายปูนปั้นประกอบด้วยการสลักทับหลังศิลาทรายแบบนูนสูง ทับหลังสมัยพระโคนั้น นักโบราณคดีนิยมยกย่องว่าเป็นทับหลังที่สวยงาม เหนือกว่าสมัยใดๆ
  ปราสาทบากอง ปราสาทบนฐานสูง ซึ่งพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 สร้างอุทิศให้กับตัวพระองค์เอง เพื่อเป็นศาสนสถานประจำราชอาณาจักร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Viroth Restaurant
14.30 น.
 • เดินทางสู่: นครธม ระเบียงลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
  นครธม (Angkor Thom)ทางประตูทางทิศใต้ ชื่อ ประตูทะเลระดม (South Gate) ชมประติมากรรมลอยตัวของเทวดาและอสูร ที่ยึดลำตัวพญานาค 7 เศียร จากเทวตำนานกวนเกษียรสมุทรผ่านโคปุระด้านทิศใต้ เข้าสู่ ปราสาทบายน (Bayon) สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ศิลปะแบบบายน ซึ่งพระองค์ทรงนับถือศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน ชมภาพสลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรไว้ที่ยอดปราสาททั้งสี่ทิศ ภาพสลักนูนต่ำ มีฐานแกะสลักนูนสูงรูปช้าง ครุฑ ม้า หงส์ ที่ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างสำหรับกษัตริย์ทอดพระเนตรที่ผนังตามระเบียงคดของปราสาทนี้ส่วนใหญ่เป็นภาพเล่าถึงเหตุการณ์ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นำกองทัพออกสู้รบกับพวกจามที่โตนเลสาบ และภาพวิถีชีวิตชาวบ้านในเมืองพระนคร
  ระเบียงลานช้าง (Terrace of The Elephant) ที่การสวนสนามของทหาร การต้อนรับพระราชอาคันตุกะ งานพิธีเฉลิมฉลองสำคัญๆของเมือง
  ลานพระเจ้าขี้เรื้อน (Terrace of The Leper King) ลานนี้เชื่อว่าเป็นที่ใช้สำหรับการตัดสินโทษ ชมภาพแกะสลักนูนสูง ที่กล่าวถึงโลกทั้ง 3 คือ เทวดา มนุษย์ บาดาล นำทุกท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนสักเล็กน้อย
ค่ำ พร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ ณPalate Angkor & Bar Restaurant กลับโรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง ปราสาทพระขรรค์ - ปราสาทนาคพัน - ปราสาทแปรรูป
เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • เดินทางสู่: ปราสาทพระขรรค์ ปราสาทนาคพัน ปราสาทแปรรูป
  ปราสาทพระขรรค์ (Preah Khan) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1734 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ได้ชื่อว่าปราสาทพระชรรค์ เนื่องจากเป็นสถานที่เก็บ พระขรรค์ชัยศรี ซึ่งเป็นพระแสงดาบที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ใช้สู้ศึก

  ปราสาทนาคพัน (Neak Poan)ปราสาทนี้เป็นปราสาทที่ลึกลงไปจากพื้นดิน เหมือนเป็นสเตเดียม ล้อมรอบอยู่ที่พระปรางค์ ส่วนทับหลังวางอบู่บนทางเดินชั้นบนสุด ถือเป็นปราสาทที่แปลกตาหลังหนึ่งในเสียมราฐ

  ปราสาทแปรรูป (Pre Rup) สร้างเมื่อ ค.ศ. 1554 โดยยกพื้นสูงขึ้นไป 3 ชั้น มีปรางค์ 5 ยอด ก่อสร้างด้วยอิฐ ศิลาแลง และหินก้อนใหญ่ ตั้งแต่ชั้นสองถึงยอดก่อด้วยอิฐ ปราสาทแปรรูปนี้ ใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของกษัตริย์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ RED CRAB Restaurant
 • เดินทางสู่: ปราสาทตาพรหม
  ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm)พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างอุทิศ ถวายพระมารดา (พระนางชัยราชจุฑามณี) พระนางเปรียบประดุจพระนางปรัชญาปรมิตาซึ่งเป็นเทวีแห่งปัญญา หรือหมายถึงพระมารดาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ปราสาทนี้เป็นวัดทางพุทธศาสนา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านและรากยึดตัวปราสาทไม่ให้พังทลาย ลองหาภาพนางอัปสราที่แอบมองท่านอยู่หลังต้นสะปง
  Optional Tour ทริปล่องเรือแบบโบราณบริเวณสระน้ำ ณ นครธม ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม ราคาลำละ 2,500 บาท (นั่งได้ 4 ท่าน)
 • เดินทางสู่: นครวัด
  นครวัด (Angkor Wat) ในรัชสมัยพระเจ้าสูริยวรมันที่ 2 ราวพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่ออุทิศถวายพระวิษณุเทพ และยังเป็นสุสานเก็บพระศพของพระองค์ด้วย ปราสาทนี้ถูกปล่อยอยู่อย่างโดดเดี่ยวมาเป็นเวลากว่า 500 ปี จนกระทั่ง นายอองรี มูโอต์ นักพฤกษศาสตร์เข้าค้นพบและนำมาเขียนเป็นหนังสือ ในปีค.ศ.1860 จึงเริ่มมีการศึกษาสำรวจความอลังการของปราสาทนครวัด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ Koulen II Restaurant พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง กลับโรงแรมที่พัก และพักผ่อมตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง เสียมราฐ - ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทบัยทายสำเหร่ - โรงงานฝึกอาชีพและหัตกรรม - ตลาดซาจ๊ะ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระและเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
 • เดินทางสู่: ปราสาทบันทายสรี และ ปราสาทบันทายสำเหร่
  ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 โดยมี พราหมณ์ยัชญวราหะเป็นผู้ทูลขอให้สร้าง ปราสาทหลังนี้สร้างด้วยหินทรายสีชมพู ความละเอียดอ่อน ชดช้อย งดงามของปราสาทนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น “รัตนะชาติแห่งศิลปะขอม” (Jewel of Khmer Art)

  ปราสาทบันทายสำเหร่ (Banteay Samre)เทวสถานไวษณนิกาย สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย ชมเสาประดับผนังที่มีการแกะสลักลายเทพพนม ลักษณะเป็นคนร่ายรำแทรกอยู่บนก้านต่อดอกและมีลายใบไม้อยู่โดยรอบเสาประดับกรอบประตู ทำเป็นแปดเหลี่ยมมีวงแหวนเป็นช่วงๆ เหนือและใต้วงแหวนจะเป็นลายใบไม้เล็กๆ ประดับอยู่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ Square 24 restaurant
 • เดินทางสู่: โรงงานฝึกอาชีพและงานหัตถกรรม และ ตลาดซาจ๊ะ
  ชมและเลือกซื้อสินค้า Handicraft ณโรงเรียนฝึกอาชีพและงานหัตถกรรม (Chantiers Ecoled – Les Artsans d’Angkor) สถานที่แห่งนี้เป็นที่สอนการแกะสลักหิน การทอผ้าและศิลปะของเมืองเสียมราฐและทำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนชาวเมืองเสียมราฐ ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่า) เชิญท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมราฐ อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัดหรือปราสาทต่างๆ ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ สินค้าอื่นๆอีกมากมาย
16.00 น. ได้เวลาสมควร นำท่านสู่ ท่าอากาศยานเสียมราฐ เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ ตรวจบัตรโดยสารและสัมภาระ
17.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG908 (ใช้เวลาบิน 1.10 ชั่วโมง)
18.50 น. เดินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

โรงแรม ช่วงเวลาเดินทาง ราคาต่อท่าน (บาท)
2 ท่าน 3 - 5 ท่าน 6 - 9 ท่าน เด็กมีเตียงเสริม (2-11 ปี) เด็กไม่มีเตียงเสริม (2-11 ปี) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
Lub D (Junior)
★★★
6 ม.ค. – 31 เม.ย. 61
ยกเว้น 16-25 ก.พ. 61
21,300 20,400 19,400 - สอบถาม 2,900
16-25 ก.พ. 61 22,300 21,300 20,300 - สอบถาม 3,900
Tara Angkor(Superior)
★★★
6 ม.ค. – 13 ก.พ. 61
21 ก.พ. – 31 มี.ค. 61
22,900 21,900 20,900 สอบถาม สอบถาม 4,500
14-20 ก.พ. 61 23,300 22,300 21,300 สอบถาม สอบถาม 4,900
1-30 เม.ย. 61 21,300 20,400 19,400 สอบถาม สอบถาม 2,900
Solitaire Damnak (Double Deluxe)
★★★
6 ม.ค. – 30 เม.ย. 61
ยกเว้น 16-25 ก.พ. 61
12-17 เม.ย. 61
21,900 20,900 19,900 สอบถาม สอบถาม 3,500
16-25 ก.พ. 61
12-17 เม.ย. 61
22,900 21,900 20,900 สอบถาม สอบถาม 4,500
Lynnaya Urban River & Resort (Garden View)
★★★★
4 ม.ค. – 14 ก.พ. 61
22 ก.พ. – 31 มี.ค. 61
23,300 22,300 21,300 สอบถาม สอบถาม 4,900
15-21 ก.พ. 61 23,900 22,900 22,300 สอบถาม สอบถาม 5,500
1-31 เม.ย. 61 22,900 21,900 20,900 สอบถาม สอบถาม 4,500
Somadevi Angkor Boutique (Executive Deluxe)
★★★★
5 ม.ค. – 13 ก.พ. 61
21 ก.พ. – 31 มี.ค. 61
24,900 23,900 22,900 สอบถาม สอบถาม 6,500
14-20 ก.พ. 61 25,300 24,400 23,400 สอบถาม สอบถาม 6,900
1 -31 เม.ย. 61 23,300 22,400 21,300 สอบถาม สอบถาม 4,900
หากไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน หักออก ท่านละ (ผู้ใหญ่/เด็ก 6,000 บาท)
**หากสนใจโรงแรมอื่นๆ รบกวนสอบถามเพิ่มเติม**
โปรดสอบถามราคาในช่วงเทศกาลสำคัญๆ อีกครั้ง อาทิ วันตรุษจีน วันสงกรานต์ หรือวันหยุดอื่นๆ

*หมายเหตุ : ราคาแพคเกจอาจมีการเปลี่ยนแปลง (เป็นการเสนอราคายังไม่ได้ทำการยืนยันการจองใดๆ) ทางเราสามารถจะแจ้งยืนยันแพคเกจได้หลังจากที่ได้ทราบวันเดินทางที่แน่นอน และทำการจองเรียบร้อยแล้วเท่านั้น***

ราคารวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เส้นทางกรุงเทพ –เสียมราฐ-กรุงเทพ รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ตามรายการที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุในรายการ (ไม่รวมเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม)
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับ ตามรายการที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ( รอต้อนรับที่สนามบินเสียมราฐ )
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 1,000,000.- บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางส่วนเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษทั้งในร้านอาหาร และนอกร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้
 • ค่าทิป สำหรับไกด์ และคนขับรถ (700 บาท/ท่าน)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% **(หากต้องการ รบกวนแจ้งก่อนการชำระเงิน ไม่สามารถออกย้อนหลังให้ได้)

เงื่อนไขการให้บริการและข้อควรทราบ

 1. รายการข้างต้นจะต้องเดินทางไป-กลับให้เสร็จสิ้นภายใน 6 มกราคม – 30 เมษายน 2561 เท่านั้น
 2. รายการและราคาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการเดินทางเท่านั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. หากเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง รบกวนแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากแพคเกจเดิม คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 4. รายการข้างต้นจำเป็นต้องทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน และชำระเต็มจำนวน
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำ และค่าบัตรโดยสารคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
 6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และเสียมราฐปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมืองไม่อำนวยและไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการเดินทาง, งดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด*
 8. การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆในทันทีที่เกิดรายการ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษนั้นๆ
 9. การเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางอาจกระทบเวลาของรายการมาตรฐาน คณะผู้เดินทางจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 10. ทางบริษัทฯได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวให้ทุกท่าน ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 11. การทำความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของกัมพูชาและไทย ทั้งที่สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ จะทำให้ได้รับอรรถรสของการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ
*** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สถานการณ์บ้านเมือง สภาพอากาศ และสภาวะค่าเงินบาท แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฏหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่สายการบิน, ตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรหรืออื่นๆถือเป็นที่สุด ทางบริษัทฯไม่มีอำนาจใดๆในการขัดแย้งเพื่อให้ผลเป็นอย่างอื่น