สัมผัสชีวิตแห่งศรัทธา ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน
โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG)
เดินทางได้ตั้งแต่ 6 มกราคม - 30 เมษายน 2561

สักการะ พระธาตุอินทรแขวน
สักการะ เจดีย์ชเวดากอง
ขอพร เทพทันใจ..พระ
ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดสก๊อต

ดาวน์โหลดแพ็คเกจ...
วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน
07.00 น. ตรวจบัตรโดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
08.45 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดย เที่ยวบินที่ PG701
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (เวลาที่พม่าจะช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที)
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อย จะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยให้การต้อนรับท่านและคณะ นำท่านเดินทางออกจากกรุงย่างกุ้งสู่ เมืองหงสาวดี (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เมืองหงสาวดี (Hansawadee) หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ทั้งทางด้านพระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ชาติพม่า
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

นำท่าเดินทางสู่ เมืองไจ้โถ่ แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่าน แม่น้ำสะโตง แม่น้ำที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนนกสับยาวเก้าคืบ ยิงข้ามแม่น้ำถูกพระสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่า ทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอช้างใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ก็จะถึง คิมปุ่นแค้มป์ เพื่อทำการเปลี่ยนรถ เป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางสักพัก ก็ถึงจุดหยุดรถ สู่โรงแรมที่พัก เพื่อเก็บสัมภาระ เมื่อท่านได้เก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านและคณะขึ้นชม เจดีย์ไจ้ทีโย Kyaithiyo Pagoda (Golden Rock) พระธาตุอินแขวน แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา ให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย สามารถขึ้นสักการะ พระธาตุอินแขวน ได้ตลอดทั้งคืน
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - ย่างกุ้ง
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า (เจ้าหน้าที่นัดหมายที่บริเวณหน้าโรงแรมสำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน) สำหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจำหน่าย ราคาอาหารประมาณ 1,000–3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300–500 จ๊าต ทำบุญตามอัธยาศัย เวลาสมควรนำท่านกลับสู่โรงแรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ในบรรยากาศเย็นสบายยามเช้า
08.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี ระหว่างท่านจะยังคงได้เห็นองค์พระธาตุอินทร์แขวนอย่างชัดเจน และเก็บไว้เป็นความประทับใจ (ใช้เวลาในการเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)
10.30 น.
เมื่อท่านเดินทางถึงเมืองหงสาวดี นำท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พระธาตุมุเตา (Shwemawdaw Pagoda) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ำหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดำ ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ จากนั้นเข้าชม พระราชวังบุเรงนอง (Kanbawza Thardi Palace) พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับ ของท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และ พระนางสุพรรณกัลยา กับ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร และความเข้าใจตามข้อมูลของกรมศิลปกรของรัฐบาลพม่า ภายในมีห้องบรรทม พระที่นั่งผึ้ง และ พระที่นั่งสิงค์ (จำลอง) ให้ท่านได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เจ้าสัว มีน้ำพริกปาราชอง พร้อมกุ้งแม่น้ำเผา
นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เฉว่ตาเหลียว (Shew Thalyang Buddha) หรือ พระนอนยิ้มหวาน จัดเป็นพระนอนที่งามที่สุดในประเทศพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย ภายในบริเวณของวัดมีของที่ระลึกจำหน่ายหลายชนิด ส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือ ไม้แกะสลักฝีมือช่างหงสาวดี เช่น พระพุทธรูปแกะสลักจากไม้จันทน์หอม กล่องใส่นามบัตร จานรองแก้ว และอื่นๆ อีกหลายชนิด นำท่านชม เจดีย์ไจ้ปุ้น (Kyaik Pun Pagoda) หรือ พระพุทธรูปนั่ง 4 ทิศ สร้างในปี 1476 ก่อเป็นแกนทึบสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง รอบๆ มีพระพุทธรูปนั่งสูง 30 เมตร ประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ แทนองค์พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในภัทรกัป เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ำลือกันว่าทำให้พระพุทธรูปองค์นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองย่างกุ้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
17.30 น.
นำท่านขึ้นนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคูบ้านคู่ เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เพื่อเสริมบารมีในสถานที่ที่เปรียบเสมือนได้กับจิตวิญญาณของชาวย่างกุ้ง และ ชาวพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ รอบพระเจดีย์มีประดิษฐ์กรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด บริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นชั้นๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านสู่ โรงแรมที่พัก
วันที่สาม ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ
เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านชม พระพุทธรูปหยกขาว (White jade Buddha) สร้างจากหินหยกก้อนใหญ่นำมาจากเมืองมัณฑะเลย์ มีความงดงามยิ่ง และ มีรอยพระพุทธบาทจำลอง ให้ท่านได้สักการะ และนำท่านเข้าชม เจดีย์โบตะทาวน์ (Bothatown Pagoda) เล่ากันว่ามีพระสงฆ์แปดรูปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์มาประดิษฐานไว้ ณ ที่นี้ ให้กำลังทหารมาเฝ้าไว้ แต่เจดีย์องค์ที่เห็นปัจจุบันนั้น เป็นองค์ที่สร้างขึ้นใหม่ เจดีย์องค์เดิมนั้นได้พังทลายลงมาจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรใน ค.ศ. 1943 ปรากฏว่าได้พบพระพุทธรูปทองคำ เงิน และสำริด อีกราว 700องค์ และจารึกดินเผา อีกจำนวนหนึ่ง ปัจจุบันได้นำมาจัดแสดงไว้ให้ชมบางส่วนเท่านั้น เป็นนี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังสูง 40 เมตร ข้างในกลวง มีงานประดับด้วยกระจกสีที่ประณีตสวยงาม ผนังด้านในเจาะเป็นช่องคูหาเล็กๆ ไว้สำหรับนั่งสมาธิ ด้านตัววัดแยกออกมาให้ท่านได้สักการะ เทพทันใจ เป็นเทพที่ถือกันว่าขอพรได้เร็วดั่งใจ จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) พระที่มีความสวยงามองค์หนึ่งมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันเป็นศิลปะที่แตกต่างกับไทย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินเลือกช้อปปิ้งที่ ตลาดโบฉกอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่าสร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง
18.20 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG704
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความอิ่มบุญ

อัตราค่าบริการ

โรงแรม ช่วงเวลาการเดินทาง ราคาต่อท่าน (บาท)
2 ท่าน 3 - 5 ท่าน 6 - 9 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ย่างกุ้ง พักที่ Hotel Yangon or Reno Hotel ไจ้โถ่ (พระธาตุอินทร์แขวน) พักที่ Kyaik Hto Hotel or YOE YOE LAY หรือเทียบเท่า ★★★ 1 ต.ค. 60 – 30 เม.ย. 61 *** ยกว้น 24 ธ.ค. 60 / 25 ธ.ค.60 / 31 ธ.ค. 60 และ 11-16 เมษายน 61*** 23,600 21,400 19,800 3,600
ย่างกุ้ง พักที่ Taw win Garden or Green Hill Hotel ไจ้โถ่ (พระธาตุอินทร์แขวน) พักที่ Kyaik Hto Hotel or YOE YOE LAY หรือเทียบเท่า ★★★★ 1 ต.ค. 60 – 30 เม.ย. 61 *** ยกว้น 24 ธ.ค. 60 / 25 ธ.ค.60 / 31 ธ.ค. 60 และ 11-16 เมษายน 61*** 24,500 22,000 20,800 4,800
ย่างกุ้ง พักที่ Chatrium or Kandawgyi Hotel ไจ้โถ่ (พระธาตุอินทร์แขวน) พักที่ Kyaik Hto Hotel or YOE YOE LAY หรือเทียบเท่า ★★★★★ 1 ต.ค. 60 – 30 เม.ย. 61 *** ยกว้น 24 ธ.ค. 60 / 25 ธ.ค.60 / 31 ธ.ค. 60 และ 11-16 เมษายน 61*** 25,400 23,500 21,500 5,700

หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 10-20เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิดทำการ

***ราคาโรงแรมในทุกระดับที่เสนอหรือในระดับเทียบเท่ากัน (เป็นการเสนอราคายังไม่ได้ทำการยืนยันการจองใดๆ) ทางเราสามารถจะแจ้งยืนยันโรงแรมได้หลังจากที่ได้ทราบวันเดินทางที่แน่นอน, ทำการจองและได้รับการตอบรับจากทางโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพ-ย่างกุ้ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • ค่าที่พัก 2 คืน (2 ท่าน/ห้อง) ตามรายการ พร้อมอาหารเช้า
 • พาหนะนำเที่ยวตลอดรายการ โดยที่ขนาดของพาหนะนั้น จะเป็นไปตามความเหมาะสม
 • รายการนำเที่ยวตามรายการ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ หากมีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มความสะดวกสบายส่วนบุคคลในระหว่างทาง ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว

ราคาดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า (กรณีชาวต่างชาติ)
 • หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ภายในห้อง ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)
 • ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 • สินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ และพนักงานส่งกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่านำกล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าประกันสุขภาพส่วนบุคคล
 • หากชำระผ่านบัครเครดิตชาร์จ 2.5% และ American Express จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 3 % จากราคาสุทธิ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และอัตราการปรับราคาค่าเชื้อเพลิงต่าง ๆ
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

เงื่อนไขการจอง

 1. รายการข้างต้นจะต้องเดินทางไป-กลับ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560– 30 เมษายน 2561 เท่านั้น
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดผู้เดินทางอย่างต่ำ 2 ท่าน
 3. รายการข้างต้นต้องทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน และชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. รายการและราคาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการเดินทางเท่านั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำ และค่าบัตรโดยสารคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และย่างกุ้งปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อำนวย และไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการเดินทาง, งดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด*
 5. การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นในทันทีที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษ
 6. การเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางอาจกระทบเวลาของรายการมาตราฐาน ท่านผู้เดินทางจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 8. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

ข้อควรทราบ

 1. การทำความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของพม่าและไทย ทั้งที่สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ จะทำให้ได้รับอรรถรสของการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายการทัวร์ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สถานการณ์บ้านเมือง สภาพอากาศ และสภาวะค่าเงินบาท แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฏหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่สายการบิน, ตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรหรืออื่นๆถือเป็นที่สุด ทางบริษัทฯไม่มีอำนาจใดๆในการขัดแย้งเพื่อให้ผลเป็นอย่างอื่น