สัมผัสชีวิตแห่งศรัทธา ย่างกุ้ง – หงสาวดี– สิเรียม
3 วัน 2 คืน
โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG)
เดินทางได้ตั้งแต่ 6 มกราคม – 30 เมษายน 2561

สักการะ เจดีย์ชเวดากอง
ขอพร เทพทันใจ..พระนอนตาหวาน
ชม พระเจดีย์เยเลพญา

ดาวน์โหลดแพ็คเกจ...
วันแรก กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พระเจดีย์สุเล - โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - พระมหาเจดีย์ชเวดา
07.00 น. ตรวจบัตรโดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
08.45 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดย เที่ยวบินที่ PG701
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
09.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นพม่าช้ากว่าเวลาประเทศไทย 30 นาที)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
13.00 น. เดินทางนมัสการ: พระเจดีย์สุเล และเจดีย์โบตะทาวน์
นมัสการ พระเจดีย์สุเล (Sule Pagoda) เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่เปรียบเจดีย์ซูเลนี้ได้ดั่งหัวใจของย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วางผังเมืองให้เจดีย์นี้ เป็นศูนย์กลางเมือง องค์พระเจดีย์สูงถึง 157 ฟุตตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง สร้างอุทิศให้แก่สุเลนัต หนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง จากนั้นนำท่านนมัสการ
เจดีย์โบตะทาวน์ (Bothatown Pagoda) เล่ากันว่า มีพระสงฆ์แปดรูปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์มาประดิษฐานไว้ ณ ที่นี้ ให้กำลังทหารมาเฝ้าไว้ แต่เจดีย์องค์ที่เห็นปัจจุบันนั้น เป็นองค์ที่สร้างขึ้นใหม่ เจดีย์องค์เดิมนั้นได้พังทลายลงมาจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรใน ค.ศ.1943 ปรากฏว่าได้พบพระพุทธรูปทองคำ เงิน และสำริด อีกราว 700 องค์ และจารึกดินเผา อีกจำนวนหนึ่ง ปัจจุบันได้นำมาจัดแสดงไว้ให้ชมบางส่วนเท่านั้น เป็นนี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังสูง 40 เมตร ข้างในกลวง มีงานประดับด้วยกระจกสีที่ประณีตสวยงาม ผนังด้านในเจาะเป็นช่องคูหาเล็กๆ ไว้สำหรับนั่งสมาธิ แยกออกมาจากตัววัดให้ท่านได้สักการะ เทพทันใจ เป็นเทพที่ถือกันว่าขอพรได้เร็วดั่งใจ ส่วนด้านนอกเป็นบึงน้ำมีเต่าอาศัยนับพันตัว
17.30 น. เดินทางนมัสการ: พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)
นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)
พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เพื่อเสริมบารมีในสถานที่ที่เปรียบเสมือนได้กับจิตวิญญาณของชาวย่างกุ้ง และชาวพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ รอบพระเจดีย์มีประดิษฐ์กรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาล องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฏฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด บริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นชั้นๆ
งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อน อังกฤษพยายามกู้ขึ้นมาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ตามปรารถนา
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านสู่ที่โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์เฉว่ตาเหลียว - เจดีย์ไจ้ปุ้น - ย่างกุ้ง
เช้าตรู่ รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.30 น. เดินทางสู่: เมืองหงสาวดี (Hansawadee)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (ระยะทางประมาณ 80 กม.) ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง ระหว่างทางผ่าน สุสานทหารพันธมิตร (Htaukkyant World War II Cemetery) ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทหารอังกฤษและญี่ปุ่นมาสูญเสียชีวิตที่พม่าเป็นจำนวนมาก เมืองหงสาวดี (Hansawadee) หรือชาวมอญ เรียกว่า เมืองพะโค (Bago) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ทั้งทางด้านพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ชนชาติพม่า นำท่านชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
พระธาตุมุเตา (Shwe Mawdaw) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ำหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดำ ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์
นำท่านเข้าชม พระราชวังบุเรงนอง (Kanbawza Thardi Palace) พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของท่านพระเจ้าบุเรงนอง ผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และ พระนางสุพรรณกัลยา กับ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร และความเข้าใจตามข้อมูลของกรมศิลปกรของรัฐบาลพม่า ภายในมีห้องบรรทม พระที่นั่งขี้ผึ้ง และพระที่นั่งสิงค์ (จำลอง) ให้ท่านได้เข้าชมและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
13.00 น. เดินทางสู่: พระพุทธไสยาสน์เฉว่ตาเหลียว (Shew Thalyang Buddha)
จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เฉว่ตาเหลียว (Shew Thalyang Buddha) หรือ พระนอน จัดเป็นพระนอนที่งามที่สุดในประเทศพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย ภายในบริเวณของวัดมีของที่ระลึกจำหน่ายหลายชนิด ส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือ ไม้แกะสลักฝีมือช่างหงสาวดี เช่น พระพุทธรูปแกะสลักจากไม้จันทน์หอม กล่องใส่นามบัตร จานรองแก้ว และอื่นๆอีกหลายชนิด
เข้าชม พระพุทธรูป 4 ทิศ หรือ เจดีย์ไจ้ปุ้น (Kyaik Pun Pagoda) สร้างในปี 1476 ก่อเป็นแกนทึบสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง รอบๆมีพระพุทธรูปนั่งสูง 30 เมตร ประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ แทนพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในภัทรกัป เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ำลือกันว่าทำให้พระพุทธรูปองค์นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านสู่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - พระมหานอนตาหวาน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ตลาดสก็อต - กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. เดินทางสู่ : สิเรียม (Thanlyin)
เมืองสิเรียม (Thanlyin) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านชม พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองย่างกุ้ง
เดินทางนมัสการ: พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ( Kyauk Htatgyi Buddha )
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi Buddha) พระที่มีความสวยงามองค์หนึ่งมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันเป็นศิลปะที่แตกต่างกับไทยจากนั้นนำท่านชม พระพุทธรูปหยกขาว (White jade Buddha) สร้างจากหินหยกก้อนใหญ่นำมาจากเมืองมัณฑะเลย์ มีความงดงามยิ่ง และ มีรอยพระพุทธบาทจำลอง ให้ท่านได้สักการะ นำท่านชม วัดพระเขี้ยวแก้ว (Tooth relic Temple) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจำลอง ที่ได้มาจากอาณาจักรน่านเจ้า ที่เคยนำมาประดิษฐานที่พุทธมณฑล
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
13.00 น. เดินทางสู่: ตลาดสก็อต หรือ ตลาดโบจ็กอองซาน ( Scot Market )
นำท่านชม วัดพระเขี้ยวแก้ว (Tooth relic Temple) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจำลอง ที่ได้มาจากอาณาจักรน่านเจ้า ที่เคยนำมาประดิษฐานที่พุทธมณฑล
จากนั้นไปช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ณ ตลาดสก็อต หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตลาดโบโจ๊กอองซาน ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่าสร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มิงกะลาดง เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ
18.20 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG704 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

โรงแรม ช่วงเวลาการเดินทาง ราคาต่อท่าน (บาท)
2 ท่าน 3 - 5 ท่าน 6 - 9 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
Grand United Alone หรือเทียบเท่า
★★★
6 ม.ค. – 30 เม.ย. 61 *** ยกเว้น 11-16 เมษายน 61*** 22,900 21,900 20,900 3,500
Best Western Green Hill Hotel หรือเทียบเท่า
★★★★
23,500 22,500 21,500 4,500
Chatrium หรือเทียบเท่า ★★★★★ 26,000 24,000 23,000 6,000

หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิดทำการ

***ราคาโรงแรมในทุกระดับที่เสนอหรือในระดับเทียบเท่ากัน (เป็นการเสนอราคายังไม่ได้ทำการยืนยันการจองใดๆ) ทางเราสามารถจะแจ้งยืนยันโรงแรมได้หลังจากที่ได้ทราบวันเดินทางที่แน่นอน, ทำการจองและได้รับการตอบรับ จากทางโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ***

อัตรานี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพ-ย่างกุ้ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • ค่าที่พัก 2 คืน (2 ท่าน/ห้อง) ตามรายการ พร้อมอาหารเช้า
 • พาหนะนำเที่ยวตลอดรายการ โดยที่ขนาดของพาหนะนั้น จะเป็นไปตามความเหมาะสม
 • รายการนำเที่ยวตามรายการ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ หากมีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มความสะดวกสบายส่วนบุคคลในระหว่างทาง ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า (กรณีชาวต่างชาติ)
  หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ภายในห้อง ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)
 • ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
 • สินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ และพนักงานส่งกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่านำกล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าประกันสุขภาพส่วนบุคคล
 • หากชำระผ่านบัครเครดิตชาร์จ 2.5% และ American Express จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 3 % จากราคาสุทธิ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และอัตราการปรับราคาค่าเชื้อเพลิงต่าง ๆ
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

เงื่อนไขการจอง

 1. รายการข้างต้นจะต้องเดินทางไป-กลับ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 เท่านั้น
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดผู้เดินทางอย่างต่ำ 2 ท่าน
 3. รายการข้างต้นต้องทำการสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน และชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. รายการและราคาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการเดินทางเท่านั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำ และค่าบัตรโดยสารคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และย่างกุ้งปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อำนวย และไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการเดินทาง, งดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด*
 5. การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นในทันทีที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษ
 6. การเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางอาจกระทบเวลาของรายการมาตราฐาน ท่านผู้เดินทางจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 8. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

ข้อควรทราบ

 1. การทำความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของพม่าและไทย ทั้งที่สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ จะทำให้ได้รับอรรถรสของการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายการทัวร์ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สถานการณ์บ้านเมือง สภาพอากาศ และสภาวะค่าเงินบาท แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฏหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่สายการบิน, ตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรหรืออื่นๆถือเป็นที่สุด ทางบริษัทฯไม่มีอำนาจใดๆในการขัดแย้งเพื่อให้ผลเป็นอย่างอื่น