Sabai Sabai Sukhothai


ดาวน์โหลดแพ็คเกจ...


Superior Room (28 SQ M)

มนต์เสน่ห์ของท้องถิ่นสภาพแวดล้อมที่งดงามและภูมิทัศน์อันเขียวชอุ่มกำลังรอให้ค้นพบ 

สัมผัสประสบการณ์ทุกอย่างกับสบายสบายสุโขทัย

ช่วงเวลาการเดินทาง

ราคาต่อท่าน/บาท

พักคู่ / พักสามท่าน

พักเดี่ยว

15 ม.ค. – 29 ก.พ. 63

6,500

8,000


Sukhothai Heritage Resort


Superior Room (30 SQ M)

ร่วมสมัยด้วยองค์ประกอบภายในสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น

ช่วงเวลาการเดินทาง

ราคาต่อท่าน/บาท

พักคู่ / พักสามท่าน

พักเดี่ยว

15 ม.ค. – 29 ก.พ. 63

6,900

9,300


Sukhothai Treasure Resort and Spa


Treasure Eco Room (30 SQ M)

ส่วนผสมที่ลงตัวทั้งความคุ้มค่าและความสะดวกสบาย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลาย

ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อนักท่องเที่ยวเช่นคุณ

ช่วงเวลาการเดินทาง

ราคาต่อท่าน/บาท

พักคู่ / พักสามท่าน

พักเดี่ยว

15 ม.ค. – 29 ก.พ. 63

7,400

9,300


Tharaburi Resort Sukhothai


Deluxe Room (35 SQ M)

สิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบใกล้กับใจกลางมรดกโลกและรอยยิ้มอันอบอุ่นของชุมชนท้องถิ่น 

ช่วงเวลาการเดินทาง

ราคาต่อท่าน/บาท

พักคู่ / พักสามท่าน

พักเดี่ยว

15 ม.ค. – 29 ก.พ. 63

7,900

9,900
รายละเอียดเที่ยวบิน

 

เส้นทาง

ไฟลท์บิน

เวลาบิน

หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สุโขทัย

PG211

07.00-08.20

 

PG209

13.10-14.30

 

PG213

15.30-16.50

 

สุโขทัย-กรุงเทพฯ

PG212

08.50-10.10


PG210

15.00-16.20

 

PG214

17.30-18.50

 อัตรารวม                 

• ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพ-สุโขทัย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 

• ค่าที่พัก 2 คืน (2 ท่าน/ห้อง) พร้อมอาหารเช้า

• ยานพาหนะพร้อมคนขับรถ รับ-ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พัก

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว *เงื่อนไขตามกรมธรรม์*

 

อัตราไม่รวม

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ภายในห้อง ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินที่กำหนด ฯลฯ

• สินน้ำใจสำหรับพนักงานขับรถ และพนักงานส่งกระเป๋าที่โรงแรม

• ค่าประกันสุขภาพส่วนบุคคล

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


หมายเหตุ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายการทัวร์ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สถานการณ์บ้านเมือง สภาพอากาศ และสภาวะค่าเงินบาท แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฏหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่สายการบิน, ตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรหรืออื่นๆถือเป็นที่สุด ทางบริษัทฯไม่มีอำนาจใดๆในการขัดแย้งเพื่อให้ผลเป็นอย่างอื่น